Wanneer u gebruik gaat maken van de website www.joodszwolle.nl (hierna ‘JoodsZwolle’), is deze privacyverklaring van toepassing.
Lees deze privacyverklaring zorgvuldig voordat u gebruik maakt van JoodsZwolle.

Wat is JoodsZwolle?

JoodsZwolle is een initiatief en eigendom van Mirjam Kan, een Joodse, voormalige inwoonster van Zwolle. Voor zover er
in het kader van de activiteiten op JoodsZwolle persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de Wet bescherming
persoonsgegevens (hierna WBP), is Mirjam Kan de verantwoordelijke in de zin van de WBP. Voor vragen met betrekking tot
gebruik van de website of het plaatsen van informatie op de site kunt u een bericht sturen naar: info@joodszwolle.nl.
Het idee van JoodsZwolle is ontstaan naar aanleiding van het levensverhaal van een Joods echtpaar dat onder de aandacht
van Mirjam Kan kwam in 2009. Het initiatief is er op gericht om foto’s en de vele verhalen  van het Zwolse Jodendom te verzamelen
en via JoodsZwolle te bundelen om op die manier een schat aan informatie te delen en daardoor hun herinnering levend te bewaren
voor ons en diegenen die na ons zullen komen en opdat we beter zullen begrijpen waarom we zijn, wie we zijn.
JoodsZwolle wil graag de verhalen van de Joden uit Zwolle vertellen; dit zijn de verhalen van lang vóór de Tweede Wereldoorlog tot
op de dag van vandaag. De verhalen zullen betrekking hebben op degenen die zijn geboren in Zwolle en de stad hebben verlaten op
een bepaald moment; degenen die niet zijn geboren in Zwolle, maar daar zijn komen wonen en degenen die in Zwolle hebben
gewoond voor een periode (of die nu lang of kort was) in verband met hun werk en degenen die betrokken zijn geweest bij de
Zwolse Joodse gemeenschap.

Criteria voor plaatsing van informatie, is dat het moet gaan om Joden uit Zwolle en hun partners. ‘Jood’ wordt gedefinieerd als een
persoon met een Joodse (biologische) moeder zoals is opgenomen in de ‘Halacha’ (Joodse wet). Niet-Joodse partners en kinderen
zijn vermeld naast hun Joodse echtgenoten (ouders).

Meewerken aan JoodsZwolle en publicatie

Meewerken aan JoodsZwolle is vrijwillig. U bepaalt zelf of u mee wilt werken en als u dat wilt, bepaalt u welke informatie u verstrekt
en welk materiaal u wilt delen via JoodsZwolle om de herinnering aan uw dierbaren te bewaren.
Indien u enig materiaal hetzij, informatie, foto’s of verhalen over Joods Zwolle bezit, wordt u vriendelijk verzocht contact met Mirjam Kan
via info@joodszwolle.nl op te nemen, zodat allen die JoodsZwolle een warm hart toedragen, een vollediger beeld kunnen krijgen.

Wanneer u meewerkt aan JoodsZwolle begrijpt u dat er online gegevens over u bekend worden gemaakt. Dit geldt ook voor de
eventueel ingezonden foto’s en ander beeldmateriaal. U geeft toestemming voor de online publicatie van uw gegevens wanneer
u informatie opstuurt naar Mirjam Kan. Wanneer u informatie instuurt waarop of waarin andere personen worden vermeld, garandeert u
dat ook deze personen akkoort zijn met publicatie van de informatie.
JoodsZwolle is een openbare website en de informatie op de website is voor iedere internetbezoeker beschikbaar. Op JoodsZwolle is
de Privacyverklaring van toepassing die is te raadplegen via www.joodszwolle.nl/privacyverklaring.

Ter wille van het initiatief werd een groot aantal mensen benaderd. Velen hebben hun medewerking verleend aan het project en
enthousiast informatie ter beschikking gesteld. Voor de verhalen die op JoodsZwolle gepubliceerd worden is toestemming verleend
door de nabestaanden van de betrokkenen. Zij zijn direct betrokkken bij het project. Een klein aantal mensen vond het een mooi
initiatief maar wilde om persoolijke redenen niet meewerken. Uiteraard wordt dit gerespecteerd.

Voor een aantal families zijn geen nabestaanden gevonden. De informatie die daarover beschikbaar is op JoodsZwolle is gebaseerd
op eigen kennis of onderzoek van Mirjam Kan. Wanneer er toch nog nabestaanden mochten zijn van deze families, wordt dezen verzocht
contact op te nemen met Mirjam Kan. Graag informeert zij de deze nabestaanden dan persoonlijk over het project en de mogelijkheid
hier aan mee te werken.

Hoe gaat Mirjam Kan om met persoonlijke informatie die op JoodsZwolle wordt geplaatst?

De website is alleen en uitsluitend voor privé-gebruik bestemd en het is niet toegestaan om de informatie beschikbaar op JoodsZwolle
te verwerken voor commerciële doeleinden. Mirjam Kan is niet verantwoordelijk voor de eventuele verdere verwerking van geplaatste
persoonlijke informatie op JoodsZwolle door derden.
Als individuen en / of organisaties gebruik willen maken van het gepubliceerde materiaal op JoodsZwolle, zijn ze verplicht (moeten zij)
om daarvoor  schriftelijke toestemming ontvangen van Mirjam Kan. ( info@joodszwolle.nl)

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Met uw toestemming wordt de door u ingezonden informatie op JoodsZwolle gepubliceerd. Als u dit niet langer wenst, kunt u te allen
tijde kontakt opnemen met Mirjam Kan via info@joodszwolle.nl, zij zal de informatie die u niet meer wenst te publiceren dan zo spoedig
mogelijk verwijderen. Ook is het mogelijk om uw gegevens aan te passen als er onvolkomenheden in de publicatie voorkomen.
Daarnaast bestaat voor beeldmateriaal de mogelijkheid om delen van het materiaal te ‘blurren’. Dat is het onduidelijk maken van
een deel van een afbeelding. Ook voor dergelijke verzoeken kunt u zich richten tot Mirjam Kan via info@joodszwolle.nl.
Wanneer u, als bezoeker van JoodsZwolle, van mening bent dat gegevens ten onrechte worden gepubliceerd, kunt u een verzoek
tot verwijdering indienen. Om uw aanvraag te kunnen verifieren is het noodzakelijk dat u uw contactgegevens verstrekt. Naam,
e-mailadres en een gemotiveerde uitleg van het verzoek  zullen  in de meeste gevallen voldoende zijn en kunnen dan naar
info@joodszwolle.nl gestuurd worden. Indien er omstandigheden zijn die het verwijderen rechtvaardigen, zal dat gebeuren.

Wanneer u inzage wilt in de persoonlijke informatie die Mirjam Kan over u verwerkt of wanneer u uw persoonlijke informatie wilt wijzigen
omdat deze onjuist of onvolledig is, dan kunt u contact opnemen via ( info@joodszwolle.nl). Mirjam Kan zal u zo snel mogelijk, maar in
ieder geval binnen vier weken meedelen welke persoonlijke informatie zij over u heeft verzameld.

Welke persoonlijke informatie wordt er verwerkt en voor welke doeleinden wordt deze persoonlijke informatie verwerkt?

JoodsZwolle is een privé-initiatief en heeft geen commercieel doel. De website staat in het teken van het herdenken van dierbaren,
zodat ze niet worden vergeten. Zoals reeds opgemerkt wordt alleen en uitsluitend die informatie geplaatst die u zelf, vrijwillig, opstuurt
naar Mirjam Kan. De door u verstrekte informatie wordt zorgvuldig verwerkt en opgeslagen door Mirjam Kan. Alle informatie die via
JoodsZwolle wordt gepubliceerd, is openbaar toegankelijke informatie en kan worden gevonden wanneer gebruik wordt gemaakt van
een zoekmachine (zoals www.google.nl of www.bing.nl). Wanneer u wilt dat uw gegevens niet worden gevonden via een zoekmachine,
kunt u dit aangeven  via info@joodszwolle.nl. Vervolgens wordt er voor gezorgd dat uw gegevens niet via een zoekmachine
worden gevonden, de gegevens zullen dan nog wel op de website zichtbaar zijn voor iedere bezoeker.
Mirjam Kan kan samenwerken met andere partijen om de website JoodsZwolle te onderhouden en op te bouwen. Deze partijen zullen
alleen in opdracht van Mirjam Kan de door u ingezonden gegevens, informatie en materialen verwerken.
Zolang uw informatie op JoodsZwolle gepubliceerd wordt, zal Mirjam Kan uw gegevens bewaren. Als uw informatie niet langer via
JoodsZwolle beschikbaar is, omdat u niet langer wenst mee te werken aan JoodsZwolle, zal Mirjam Kan uw persoonlijke informatie
niet langer bewaren. De verwerking van persoonsgegevens door Mirjam Kan in het kader van JoodsZwolle is gemeld bij het College
Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1466995.

Websites van derden

Het kan dat u op JoodsZwolle een aantal links naar andere websites vindt. JoodsZwolle is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites
en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacybeleid, de disclaimer en
de algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden daarom aan om deze verklaring
geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

.